Thông tin sản xuất

Xí nghiệp Cơ điện được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp Giấy chứng nhận Công nhận Năng lực cơ sở cung cấp dịch vụ “Bảo dưỡng và thử xuồng cứu sinh, xuồng cấp cứu, thiết bị nâng hạ và cơ cấu nhả có tải”

Cục Đăng kiểm Việt Nam (VIRES) đã cấp cho Xí nghiệp cơ điện Giấy chứng nhận công nhận năng lực cơ sở cung cấp dịch vụ số 583/23 TB-SSCR cho Xí nghiệp Cơ điện

123 Next