Dịch vụ Dịch vụ thiết kế - tích hợp - lập trình chế tạo lắp đặt kiểm tra chạy thử đưa vào vận hành, kiểm định, hiệu chuẩn và bảo dưỡng hệ thống, thiết

Các loại hình dịch vụ: Cung cấp nhân lực và công cụ cho việc vận hành, bảo dưỡng các thiết bị, hệ thống trên các Wellhead cũng như các công trình biển. Tư vấn giải pháp kỹ thuật trong lĩnh vực tự động hóa. Bảo dưỡng, hiệu chuẩn, kiểm định và sửa chữa các thiết bị đo (Vilas 211/212). Thiết kế, tích hợp, lập trình, thi công lắp đặt, chạy thử hệ thống giám sát/ điều khiển quá trình (ICSS, PCS, SDS, Fire & Gas...). Thiết kế, lập trình, cài đặt, cấu hình và bảo dưỡng cho hệ thống thu thập và quản lý dữ liệu sản suất. Vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị và hệ thống tự động hóa. Hiệu chuẩn và sửa chữa các bộ đo lưu lượng. Cung cấp các khóa Training về việc vận hành và bảo dưỡng các thiết bị, hệ thống tự động hóa với kinh nghiệm và công cụ chuyên nghiệp.