Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa cần ống khoan, khai thác

Các loại hình dịch vụ chính: Bảo dưỡng, sửa chữa cần ống khai thác NKT (Tubing) cho các giếng khai thác dầu khí. Bảo dưỡng, sửa chữa cần khoan và ống chống (Drilling Pipe and Casing) cho các giàn khoan. Tiện ren ống và tiện ren đầu nối cho ống khai thác. Kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp không phá hủy NDT như: UT, MT, PT…