Thông tin sản xuất

XNCĐ được Cục Đăng kiểm việt Nam cấp Giấy chứng nhận công nhận đủ năng lực cung cấp các dịch vụ kiểm tra không phá huỷ (NDT) và thử thuỷ lực trong lĩnh vực bảo dưỡng, sửa chữa tàu biển

Ngày 25.12.2017, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận công nhận năng lực cơ sở cung cấp dịch vụ (Certificate of approval for service supplier) cho XNCĐ phù hợp với “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về đánh giá năng lực cơ sở chế tạo và cung cấp dịch vụ tàu biển”- QCVN 65: 2015/BGTVT đối với các lĩnh vực: Kiểm tra không phá hủy (NDT) gồm có: Siêu âm (Ultrasonic Testing-UT), Kiểm tra bằng bột từ (Magnetic Testing- MT), Kiểm tra bằng phương pháp thẩm thấu (Penetrant Testing- PT), Đo bề dầy bằng siêu âm (Ultrasonic Thickness Measurement- UTM) và thử áp lực hệ thống thiết bị trên các tàu biển. Phòng thí nghiệm NDT của XNCĐ được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp mã số quản lý là VR LAB.120.

12 Next