Thông tin sản xuất

Xí nghiệp Cơ điện tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, triển khai kế hoạch sản xuất năm 2020; Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2019 và Hội nghị người lao động

Chiều ngày 25.12.2019, Xí nghiệp Cơ điện (XNCĐ) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và triển khai kế hoạch sản xuất năm 2020 kết hợp với Hội nghị tổng kết công tác Đảng và Hội nghị người lao động năm 2019.

123 Next