Thông tin sản xuất

Lễ Khánh thành các công trình thuộc dự án Cá Tầm do Xí nghiệp Cơ điện tự thực hiện

Ngày 21.8.2018, XNCĐ đã tổ chức Lễ Khánh thành (Giai đoạn chế tạo tại xưởng) các công trình phục vụ xây dựng giàn nhẹ CTC- 01 thuộc dự án Phát triển mỏ Cá Tầm do XNCĐ thực hiện gồm Hệ thống thu thập, điều khiển, xử lý và truyền số liệu (Intergrated Control and Safety System-ICSS), Tủ điều khiển và phân phối điện MCC&EMCC;, các tủ diều khiển giếng (Well Head Control Panel- WHCP) và Hệ thống bơm hoá phẩm vào các giếng (Chemical Injection Skids- CIS)

12 Next